Privacy

PRIVACYBELEID FEBRUARI 2022

1. Privacyverklaring
Wij verheugen ons over uw bezoek aan onze website. Hieronder willen wij u informeren over de omgang met uw gegevens volgens art. 13 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de hieronder weergegeven inzameling en verwerking van gegevens is de dienst die wordt vermeld in het impressum.

Gebruiksgegevens
Als u onze website bezoekt, worden op onze server tijdelijk zogenaamde gebruiksgegevens opgeslagen voor statistische doeleinden, om de kwaliteit van onze website te verbeteren. Dit gegevensbestand bestaat uit:

• de pagina vanaf waar het bestand werd opgevraagd,

• de naam van het bestand,

• de datum en het tijdstip van de opvraging,

• de overgedragen hoeveelheid gegevens,

• de toegangsstatus (bestand doorgestuurd, bestand niet gevonden),

• de beschrijving van het type van de gebruikte browser,

• het IP-adres van de opvragende computer, dat zodanig wordt ingekort dat het niet meer kan worden herleid tot een persoon. De vermelde protocolgegevens worden alleen anoniem opgeslagen.

2. Gegevensoverdracht aan derden
Wij geven geen gegevens door aan derden.
Wij geven geen gegevens door naar derde landen.

3. Cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat kunnen worden opgeslagen en gelezen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen sessiecookies, die weer worden verwijderd zodra u uw browser sluit, en permanente cookies, die ook na een bepaalde sessie opgeslagen blijven. Cookies kunnen gegevens bevatten, waarmee het gebruikte apparaat kan worden herkend. Gedeeltelijk bevatten cookies echter ook louter informatie over bepaalde instellingen, die niet in verband met een persoon kunnen worden gebracht.

4. Trackingtools

Google Analytics
Om de weergave van onze website af te stemmen op de behoeften, maken wij gepseudonimiseerde gebruikersprofielen op met behulp van Google Analytics. Google Analytics maakt gebruikt van cookies die op uw eindapparaat kunnen worden opgeslagen en gelezen. Op die manier kunnen wij terugkerende bezoekers herkennen en als dusdanig tellen. De gegevensverwerking gebeurt met het belang om te achterhalen hoe vaak onze website wordt opgevraagd door verschillende gebruikers.

De informatie die wordt gegenereerd door het cookie over uw gebruik van deze website, wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Aangezien wij IP-anonimisering hebben ingeschakeld op deze website, wordt uw IP-adres echter door Google eerst ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS (een gepast gegevensbeschermingsniveau volgens art. 45 lid 1 AVG is voorhanden door de deelname van Google aan het Privacy Shield) en daar eerst ingekort. Google zal alle informatie alleen strikt doelmatig gebruiken, om het gebruik van onze website voor ons te analyseren en rapporten op te stellen over de websiteactiviteiten.

U kunt op elk ogenblik verzet aantekenen tegen de verwerking. Gelieve hiervoor een van de volgende mogelijkheden te gebruiken:

• U kunt de opslag van cookies verhinderen door een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen benutten.

• U kunt bovendien voorkomen dat de gegevens die door het cookie worden gegenereerd, en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), worden doorgestuurd naar Google en worden verwerkt door Google, door de browser plug-in via de volgende link http:// tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en te downloaden en installeren.

• U kunt bovendien de registratie door Google Analytics verhinderen door een opt-out cookie te plaatsen, dat de toekomstige registratie van uw gegevens bij bezoek aan deze website blijvend verhindert:

• U kunt verzet aan tekenen tegen de verwerking van uw gegevens door Google Analytics.

5. Retargeting Google
Wij maken geen gebruik van remarketingtechnologieën van Google, Facebook en Linkedin

6. Social media plug-ins
Wegens de gegevensbescherming integreren wij geen social media plug-ins rechtstreeks op onze website. Wanneer u onze website opvraagt, worden derhalve geen gegevens doorgestuurd naar sociale netwerken, zoals Facebook, Twitter, XING of Google+. Profiling door derden is dus uitgesloten.

7. Toelichtingen van de veiligheidsmaatregelen

Gegevensveiligheid
Om uw gegevens zo uitvoerig mogelijk te beschermen tegen ongewenste toegangen, treffen wij technische en organisatorische maatregelen. Wij maken op onze pagina’s gebruik van een versleutelingsprocedé. Uw gegevens worden door uw computer naar onze server en omgekeerd doorgestuurd via het internet door middel van een TLS-versleuteling. U kunt dit zien aan het gesloten sleutelsymbool in de statusbalk van uw browser, die begint met https://.

8. Rechten van de gebruiker

Uw rechten als gebruiker
Bij verwerking van uw persoonsgegevens verleent AVG u als website gebruiker bepaalde rechten:

1. Informatierecht (art. 15 AVG):
U hebt het recht om een bevestiging te vragen of er persoonsgegevens over u worden verwerkt; is dat het geval, dan hebt u recht op informatie over deze persoonsgegevens en op de informatie die in detail wordt uiteengezet in art. 15 AVG.

2. Recht op correctie en verwijdering (art. 16 en 17 AVG):
U hebt het recht om onmiddellijk de correctie van verkeerde persoonsgegevens over u en desg. de vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te vragen. U hebt bovendien het recht om te vragen dat persoonsgegevens over u onmiddellijk worden verwijderd, voor zover een van de redenen die in art. 17 AVG in detail worden uiteengezet, van toepassing is, bijv. wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor de nagestreefde doeleinden.

3. Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG):
U hebt het recht om de beperking van de verwerking te vragen, wanneer een van de in art. 18 AVG vermelde voorwaarden van toepassing is, bijv. als u verzet hebt aangetekend tegen de verwerking voor de duur van een eventuele controle.

4. Recht op overdraagbaarheid van de gegevens (art. 20 AVG):
In bepaalde gevallen, die in detail worden uiteengezet in art. 20 AVG, hebt u het recht om de persoonsgegevens die u betreffen, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, resp. om de overdracht van deze gegevens aan een derde te vragen.

5. Recht op verzet (art. 21 AVG):
Worden gegevens op grond van art. 6 lid 1 S. 1 lit. f verzameld (gegevensverwerking om rechtmatige belangen te vrijwaren), dan hebt u het recht, om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, om op elk ogenblik verzet aan te tekenen tegen de verwerking. Wij verwerken de persoonsgegevens dan niet meer, tenzij er aantoonbaar dwingende redenen zijn voor de verwerking, die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokken persoon, of tenzij de verwerking dient om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen.

6. Recht om klacht neer te leggen bij een toezichthoudende instantie
U hebt volgens art. 77 AVG het recht om klacht neer te leggen bij een toezichthoudende instantie, wanneer u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die u betreffen, indruisen tegen de gerechtelijke bepalingen op het vlak van gegevensbescherming. Het recht om klacht neer te leggen kan in het bijzonder bij een toezichthoudende instantie in de lidstaat van uw verblijfplaats, uw werkplaats of de plaats van de vermeende inbreuk worden geldend gemaakt.

9. contactpersoon gegevensbescherming

Onze contactpersoon voor gegevensbescherming staat tot uw beschikking voor inlichtingen of voorstellen in verband met gegevensbescherming:

Esther de Witte
Brabantse Wagen 1
8131 RZ Wijhe
06 17330737

Om u van dienst te zijn en voor de controle en beantwoording van uw vraag hebben wij uw naam, het onderwerp, uw mailadres, uw telefoonnummer en een korte beschrijving van uw vraag nodig. Andere gegevens mag u meedelen, maar dat is niet verplicht. Deze gegevens worden alleen binnen onze ondernemingsgroep verwerkt, en slechts zolang als nodig is voor de afwikkeling en voor zover de verwerking niet onderworpen is aan wettelijke of technische bewaarplichten.

Met de inzending van een mail verklaart u zich ermee akkoord dat de door u vermelde gegevens worden geregistreerd, opgeslagen en alleen worden verwerkt voor de controle en beantwoording van uw verzoek binnen de ondernemingsgroep. Rechtsgrond van de verwerking is art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de verwerking van uw vraag. Uw toestemming kan op elk ogenblik worden herroepen, bijv. via e-mail aan info@estherdewitte.nl

esther de witte, wijhe, interieur, interieurcoach, coach, wijhe, woon, wonen, stylist